Študenti imajo na voljo več vrst štipendij:

  • državno štipendijo – namenjena študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin.
  • Zoisovo štipendijo – namenjena študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.
  • štipendijo za deficitarne poklice – namenjena študentom za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije vsako leto najpozneje do konca januarja objavi javni razpis za dodelitev teh štipendij.
  • štipendije Ad futura – s temi štipendijami se spodbuja mednarodna mobilnost študentov za izboraževanje, študijski obisk ali sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja ter izobraževanje tujih študentov v Sloveniji. Vsako leto jih razpiše Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.
Različni evro bankovci

Študenti s posebnimi potrebami, ki so upravičeni do državne štipendije, prejemjo tudi dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, ki znaša 50 € mesečno. Dodatek lahko uveljavljajo tudi med študijskim letom.

Upravičenost do dodatka za štipendiste s posebnimi potrebami ugotavlja center za socialno delo na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, razen za primer invalidnosti ali telesne okvare, priznane na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), ko center za socialno delo pozove štipendista, da predloži odločbo pristojnega organa.

Za podrobnejše informacije glede štipendij in pogojev za njihovo pridobitev, se lahko obrnete na naše društvo, na Miha Kosija (Ljubljana) na miha@dsis-drustvo.si, 01 565 33 52 ali na Natašo Mauko Zimšek (Maribor) na natasa@dsis-drustvo.si, 0590 432 45 ali na pristojni Center za socialno delo. Podrobnejše informacije o štipendijah najdete tudi tukaj.