Prilagoditve pri študiju prejemete s statusom študenta s posebnimi potrebami. Status vam prinaša kar nekaj podpore in prilagoditev, ki vam omogočajo, da enakopravneje in samostojneje dokončate študij.

Univerza v LjubljaniUniverza v MariboruUniverza na PrimorskemUniverza v Novi GoriciSamostojni visokošolski zavodiVišje šole
UL omogoča študentom s posebnimi potrebami:
 • zmanjšano obvezno prisotnost in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v dogovoru z nosilcem učne enote,
 • prilagojene roke za opravljanje vaj, oddajo in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega preverjanja znanja ipd. v dogovoru z nosilcem učne enote,
 • uveljavljanje podaljšanja statusa študenta na podlagi posebnega statusa, kot omogoča Zakon o visokem šolstvu,
 • možnost izrednih izpitnih rokov v skladu s Študijskim redom UL oziroma Pravilnikom o doktorskem študiju na UL,
 • tutorja,
 • prilagoditve okolja, načina pedagoškega dela in opravljanja študijskih obveznosti.
Omogočene so naslednje prilagoditve pri izvedbi predavanj, vaj, seminarjev, praksi, terenskega, laboratorijskega dela:
 • uporaba posebnih pripomočkov (npr. laptop, brajeva vrstica, posebna pisala ipd.),
 • prisotnost pomočnika – bralca, zapisovalca, tolmača za slovenski znakovni jezik,
 • prilagojen način opravljanja obveznosti npr. glede prisotnosti, možnost nadomestnih nalog, delo v paru ipd.
 • prilagojeni časovni roki, oblike in načini posredovanja pisnih izdelkov ter predstavitev in nastopov idr.
Pri preverjanju in ocenjevanju znanja so upravičeni do:
 • izrednih izpitnih rokov,
 • delnih izpitov,
 • podaljšanega časa za opravljanje izpita,
 • opravljanja izpita s pomočjo prilagojene opreme oziroma s pomočnikom,
 • prilagoditev izpitnega gradiva,
 • prilagojeno opravljanje izpita npr. ustno namesto pisno idr.

Status omogoča tudi daljši čas izposoje gradiva v knjižnici in pa izposojo gradiva, ki je dostopno le v čitalnici, da si lahko študent pretvori gradivo v dostopno obliko idr.

Na podlagi Statuta UL so študenti s posebnimi potrebami upravičeni do izjemnega vpisa v višji letnik, če imajo opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom in minimalni obseg (vsaj 40) kreditnih točk tekočega letnika in do podaljšanja status študenta za eno študijsko leto.

Na Univerzi v Mariboru so študenti s posebnimi potrebami upravičeni do:
 • zmanjšane obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v dogovoru z nosilcem predmeta,
 • naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega preverjanja znanja ipd.,
 • opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru,
 • ponavljanja letnika in izjemnega napredovanja v višji letnik ter podaljšanja absolventskega staža do enega leta zaradi opravičljivih razlogov ob izpolnjevanju pogojev, določenih s Statutom UM in študijskim programom.
Tudi pri predavanjih, vajah in ostalih oblikah študijskega procesa imajo na voljo določene prilagoditve, in sicer:
 • uporaba posebnih pripomočkov,
 • prisotnost pomočnika – bralca, zapisovalca,
 • prisotnost tolmača za slovenski znakovni jezik,
 • zmanjšana prisotnost, delno opravljanje vaj od doma, v kolikor je to izvedljivo oz. dopustno zaradi doseganja učnih izidov,
 • alternativne oblike posredovanja pisnih izdelkov,
 • vnaprejšnje prejemanje študijskega gradiva, ki se uporablja na predavanjih in vajah, v kolikor ga na samem mestu študent ne more dobiti v njemu dostopni obliki,
 • snemanje predavanj in vaj za osebno uporabo z dovoljenjem oz. predhodno najavo izvajalcu, to je visokošolskemu učitelju ali sodelavcu,
 • prilagoditev praktičnih vaj ter študijske literature idr.
Pri preverjanju in ocenjevanju znanja so upravičeni do:
 • opravljanja izpitov izven razpisanih rokov v dogovoru z izvajalcem predmeta,
 • opravljanja pisnega izpita v ustni obliki,
 • opravljanja ustnega izpita v pisni obliki,
 • prilagoditev oblike izpitnih pol,
 • podaljšanega časa pisnih izpitov,
 • uporabe posebnih pripomočkov kot so lupe, elektronska povečevala, posebna pisala ipd.
 • opravljanja pisnih izpitov z uporabo računalnika ali kakšne druge ustrezne in dostopne naprave,
 • opravljanja pisnih izpitov ob pomoči tretje osebe − zapisovalca,
 • uporabe bralca na izpitu,
 • prisotnosti tolmača za znakovni jezik pri opravljanju izpita,
 • posebnega prostora za opravljanje izpita,
 • prilagoditev v prostoru oziroma prostora in prilagoditev opreme,
 • krajših premorov med izpiti,
 • razumnih daljših rokov za oddajo seminarskih nalog in drugih študijskih obveznosti,
 • možnosti opravljanja določenih študijskih obveznosti v paru s študentom brez invalidnosti,
 • prilagoditev praktičnih vaj ter študijske literature idr.

Tudi knjižnice na fakultetah nudijo določene prilagoditve, kot so daljši čas izposoje gradiva, možnost izposoje čitalniškega gradiva na dom, pomoč pri iskanju gradiva in izposoja gradiva s strani študentovega asistenta, v kolikor je knjižnica študentu nedostopna.

Statut UM omogoča študentom s posebnimi potrebami:
 • izjemen vpis v višji letnik, tudi če niso izpolnili vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, če so opravili predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bodo izpolnili ostale obveznosti,
 • ponavljanje letnika, če je študent redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika,
 • podaljšanje statusa študenta, vendar največ za eno leto.
Univerza na Primorskem omogoča študentom s posebnimi potrebami prilagoditve pri izvedbi predavanj in vaj, pri načinu preverjanja in ocenjevanja znanja ter pri uporabi knjižnice. Na predavanjih in vajah so na voljo naslednje prilagoditve:
 • vnaprejšnja objava študijskih gradiv, ki jih študenti prejmejo na predavanjih in vajah ter se uporabljajo pri predmetu (učni enoti),
 • snemanje predavanj in vaj,
 • uporaba posebnih pripomočkov (npr. računalnik, lupa ipd.),
 • posredovanje pisnih izdelkov v elektronski obliki,
 • opravljanje študijskih obveznosti v paru s študentom, ki nima posebnega statusa,
 • možnost dela od doma (delna oblika e-učenja),
 • prilagoditev opravljanja strokovne oziroma študijske prakse zmožnostim študenta idr.
Pri preverjanju in ocenjevanju znanja so upravičeni do:
 • podaljšanega časa ustnega ali pisnega izpita,
 • posebnega prostora za opravljanje izpita,
 • prilagoditve samega prostora in opreme v njem,
 • opravljanja izpita z računalnikom in uporabo posebnih pripomočkov (npr. brajeva vrstica ipd.),
 • opravljanja izpita s pomočjo pomočnika (npr. zapisovalca, tolmača za slovenski znakovni jezik ipd.)
 • spremembe oblike preverjanja in ocenjevanja znanja,
 • prilagojena oblika izpitnega gradiva idr.

Pri uporabi knjižnice na fakultetah imajo študenti s posebnimi potrebami na voljo daljši čas izposoje gradiva, možnost izposoje čitalniškega gradiva na dom, pomoč pri iskanju gradiva in izposoja gradiva s strani študentovega asistenta, v kolikor je knjižnica študentu nedostopna.

Študenti s posebnimi potrebami imajo na voljo tudi tutorja – učitelja, ki študenta spremlja in mu nudi podporo.

Po Statutu Univerze na Primorskem so študenti na podlagi statusa študenta s posebnimi potrebami upravičeni do:
 • izjemnega vpisa v višji letnik, tudi če niso opravili vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, ko ima za to opravičene razloge ali dodeljen status v skladu z veljavnimi pravili univerze in je to v skladu s pogoji za izjemni vpis, ki jih določa študijski program,
 • izjemnega podaljšanja statusa študenta, če ne more v roku opravljati študijskih obveznosti,
 • izjemnega podaljšanja statusa študenta, vendar največ za eno leto.
Trenutno nima posebnih določb in predpisov, ki bi urejali pravice in obveznosti študentov s posebnimi potrebami, vendar omogočajo naslednje prilagoditve:
 • opravljanje izpitov izven razpisanih rokov,
 • opravljanje pisnega izpita v ustni obliki,
 • opravljanje ustnega izpita v pisni obliki,
 • podaljšan čas pisnih izpitov,
 • razumne daljše roke za oddajo seminarskih nalog in drugih študijskih obveznosti,
 • možnost opravljanja obsežnih izpitov v dveh delih.
Samostojni visokošolski zavodi imajo svoja pravila glede možnosti prilagoditev v času študija, zato se o prilagoditvah, ki so vam na voljo, pozanimajte na visokošolskem zavodu, kjer ste vpisani.
Zakon o višjem strokovnem izboraževanju vsebuje določbo, ki študentom s posebnimi potrebami zagotavlja potrebno dodatno opremo in strokovno pomoč ter prilagoditve organizacije študija in ocenjevanja, ki jih sprejme posamezna šola. Pozanimajte se na šoli, v katero ste vpisani, kakšne prilagoditve in podpora so vam na voljo.