Bivanje v študentskem domu je ena od oblik subvencioniranega bivanja. Poleg tega pod subvencionirano bivanje spada še bivanje v dijaških domovih in bivanje pri zasebniku s subvencijo.

Dijaki in študenti s posebnimi potrebami imajo prednost pri sprejemu v študentske domove.

Soba s posteljo in pisalno mizo
(slika je simbolna)

Prav tako imajo študenti invalidi možnost uveljavljati pravico do bivanja spremljevalca v študentskem domu. V tem primeru morajo prošnji za sprejem v študentski dom priložiti pisno dokazilo o upravičenosti do spremljevalca. Spremljevalec mora imeti status študenta, ni pa potrebno, da doseže zadostno število točk za sprejem v študentski dom. Spremljevalec plačuje posteljo v študentskem domu v enakem znesku kot vsi ostali študenti.

Tudi pri subvencioniranju bivanja se lahko študentu s posebnimi potrebami, po individualni obravnavi prišteje še 100 točk, če predloži dokazila pristojnih organizacij oziroma organov (Center za socialno delo, zdravnik specialist, Invalidska komisija, Zavod za šolstvo) o težkem socialnem in zdravstvenem položaju (najmanj 80% invalid, težji bolnik).

Postopek za uveljavljanje pravice

Prošnjo za sprejem subvencioniranega bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Rok za oddajo prošnje je navadno sredina avgusta. Priporočamo, da z oddajo prošnje ne odlašate do zadnjega dne!

Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, in sicer:

  1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo do predpisanega roka odda v eVŠ. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje),
  2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prošnje poslati elektronsko do predpisanega roka, obrazec mora nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno oddati v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču – oddani obrazec mora biti identičen zadnjemu oddanemu obrazcu v eVŠ, sicer se vloga šteje za nepopolno.

Če po roku za oddajo prošnje nastanejo izjemne okoliščine (študent, ki je invalid po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, študent z najmanj trimesečno neprekinjeno odsotnostjo od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali starševstva v času študija, študent, ki je prejemnik denarne socialne pomoči, študent z nezaposlenim vsaj enim od staršev ali skrbnikov, študent, ki je brez vsaj enega od staršev ali skrbnikov, študent, ki je v rejništvu), lahko študent prošnjo za sprejem odda kadarkoli med študijskim letom od 1. 10. dalje do objave dodatnega razpisa za tekoče študijsko leto oziroma razpisa za naslednje študijsko leto, preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Arhitekturna prilagojenost za gibalno ovirane študente

S prenovo bloka V. v Rožni dolini so začeli Študentski domovi Univerze v Ljubljani sistematično reševati problem bivanja študentov s posebnimi potrebami. V tem bloku so zagotovljeni dostop v zgradbo in arhitektonsko prirejeni apartmaji v pritličju.

Prilagojeni apartmaji so tudi v študentskem domu FDV na Kardeljevi. Na Poljanski in na Litostrojski so apartmaji delno prilagojeni za bivanje študentov s posebnimi potrebami.

Študentski domovi v Ljubljani imajo v upravljanju tudi dve prilagojeni stanovanji na Hacquetovi v Bežigradu. Tu živijo študenti s posebnimi potrebami pod enakimi pogoji kot v študentskih domovih.

Drugi, ki ne potrebujejo posebnih prilagoditev za vsakodnevno življenje, bivajo tudi v drugih študentskih domovih. Za več informacij se obrnite na Živo Lamut na Študentski dom Ljubljana.

V Mariboru so Študentski domovi Univerze v Mariboru z izgradnjo študentskega naselja na Lentu pridobili tudi prilagojene apartmaje za gibalno ovirane študente. Na voljo so tudi parkirna mesta v garažni hiši. Prav tako je prilagojen dom 2 v naselju Tyrševa, v naselju Gosposvetska so prilagojeni dom 5, 6, 7, v naselju Smetanova, dom 13 ter v naselju Quadro, dom 14.

O možnosti vselitve na želeno lokacijo se je možno dogovoriti že v času poletnih mesecev, ko rešujejo prošnje za sprejem.

V študentskih domovih na Primorskem je za gibalno ovirane dostopna soba v študentskem domu v Kopru.

Podrobnejše informacije o pogojih za bivanje in o prilagoditvah so na voljo:

Študentski domovi v Ljubljani
Svetčeva 9, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 242 1000, Živa Lamut
Faks: (01) 242 1010
Splet: http://www.stud-dom-lj.si
E-pošta: studentski.domovi@stud-dom-lj.si
Sprejemna pisarna
Tel.: (01) 242 1020

Študentski domovi Univerze v Mariboru
Služba za študentske zadeve
Gosposvetska cesta 83
2000 Maribor
Tel.: 02 228 43 71 – Barbara Majcen
Splet: http://www.studentskidomovi.um.si/portal/index.php
E-pošta: umsd@um.si

Študentski domovi Univerze na Primorskem
Ankaranska cesta 7
6000 Koper
Slovenija
Tel.: 05 / 611-75-07
E-pošta: info@sd.upr.si