Redne programe in delovanje društva financiramo s pridobivanjem sredstev pri Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (FIHO), Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), Mestni občini Ljubljana (MOL), Mestni občini Maribor (MOM), Študentski organizaciji UL (ŠOULJ) in Študentski organizaciji UM (ŠOUM).

Da bi izboljšali študijske pogoje in kvaliteto življenja študentov s posebnimi potrebami, sodelujemo tudi v projektih z različnimi institucijami in organizacijami.

Nacionalni projekti

ZaVse/4ALL
(2019)
Je pobuda za manj diskriminacije in pomembno prispeva k zavedanju in zmanjševanju problemov, ki se kaže v družbi na področju enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin. Naše društvo ni uradni partner projekta, ampak v letošnjem letu kot zunanji izvajalci izvajamo delavnice izkušnja spreminja za nevladne organizacije in ostale institucije, ki delujejo na področju nediskriminacije. Projektni partnerji so Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS, Slovenska filantropija in Zavod Vozim. Več o projektu si lahko preberete na povezavi.

Zmoremo – Spodbujanje enakih možnosti in preprečevanje diskriminacije invalidov
(2014 – 2015)
Namen projekta Zmoremo je bil povečati ozaveščenost slovenske družbe o invalidnostih in pravicah invalidov, povečati dostopnost grajenega okolja in informacij za osebe z invalidnostjo ter jim zagotoviti boljše zaposlitvene možnosti. Projekt je bil financiran iz programa PROGRESS, koordinator projekta pa je bilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predsednik RS g. Borut Pahor na govorniškem odru na zaključni konferenci projekta Zmoremo
Predsednik RS g. Borut Pahor na zaključni konferenci projekta Zmoremo

Po kreativni poti – Detekcija, merjenje in analiza ovir za invalide
(2014)
V okviru projekta smo ocenjevali dostopnost fakultet Univerze v Mariboru in del mesta Maribor za gibalno in senzorno ovirane študente. Nosilec projekta je bila Fakulteta za strojništvo UM, poleg našega društva je sodelovalo še podjetje Geodetka d.o.o. in 10 študentov različnih študijskih smeri. Projekt je bil financiran iz Evropski socialnega sklada na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Sipina – Storitev interaktivnega posredovanja informacij za uporabnike s posebnimi potrebami
(2012 – 2013)
V projektu SIPINA sta bili razviti dve aplikaciji, ki uporabnikom s posebnimi potrebami omogočata dostop do informacij: SIPINA Virtual in SIPINA E-bralnik. Nosilec projekta je bila Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM. Projekt je financiralo Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-13.

Slika mobitela za aplikacijo Sipina Virtual
V okviru projekta Sipina smo razvili dve aplikaciji

MINVOS – ZNANJE ZA VSE, Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije
(2010 – 2014)
S projektom smo partnerji ustanovili Mrežo izobraževalnih NVO Minvos, s katero smo želeli prispevati k boljši povezanosti in razvoju nevladnih organizacij s področja izobraževanja in usposabljanja. Organizirali smo številne dogodke, srečanja, delavnice in oblikovali pobude za izboljšanje pogojev za nevladne organizacije. V okviru projekta smo izvedli tudi delavnice Izkušnja spreminja za vse štiri slovenske univerze in za nekatere občine. Nosilec projekta je bila EIC Minerva, financiran pa je bil iz Evropskega socialnega sklada na Ministrstvu za javno upravo.

StuDis – Razvijanje inkluzivnega visokega šolstva
(2009 – 2010)
Na Društvu študentov invalidov Slovenije smo koordinirali in vodili projekt StuDis, v katerem smo identificirali potrebe po razvoju dostopnejšega učnega in študijskega okolja ter kako izboljšati možnosti visokošolskega izobraževanja za študente s posebnimi potrebami. V projektu so sodelovale tudi štiri fakultete Univerze v Mariboru in sicer Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za organizacijske vede, Fakulteta za strojništvo in Pravna fakulteta ter strokovnjak Alan Hurst iz Velike Britanije. V projektu smo analizirali izkušnje in potrebe študentov s posebnimi potrebami, dostopnost in prilagajanje študija na posameznih fakultetah ter poznavanje potreb in možnosti prilagajanja študija študentom s posebnimi potrebami med akademskim osebjem Univerze v Mariboru. Na podlagi tega smo razvili gradiva za usposabljanje akademskega osebja za delo s študenti s posebnimi potrebami in izvedli usposabljanja na treh slovenskih univerzah, v Mariboru, Ljubljani in Primorskem.

Pasica projekta Studis

Mednarodni projekti

YALTA: Youth Activation – Long Term Ambition
(2015 – 2017)
Koordinator projekta YALTA je bila Zveza slepih in slabovidnih iz Slovaške. Namen projekta je bil podpora in usposabljanje mladih voditeljev in strokovnih delavcev za aktivacijo in motivacijo mladih slepih in slabovidnih. V okviru projekta smo izvedli izobraževanja za zaposlene na Zvezi slepih in slabovidnih ter zaposlene na lokalnih društvih slepih in slabovidnih. Izobraževali in usposabljali smo tudi bodoče mladinske voditelje za delo s slepimi in slabovidnimi mladimi na Slovaškem.

Udeleženci izobraževanja v projektu Yalta
Udeleženci izobraževanja v projektu Yalta

SINC@HESupport and Inclusion of Students with Disabilities at Higher Education Institutions in Montenegro
(2011 – 2014)
S projektom SINC@HE smo prispevali k izboljšanju kakovosti inkluzivnega poučevanja za vse študente v Črni Gori, izboljšali položaj študentov s posebnimi potrebami in samih institucij s pomočjo prenosa dobrih praks iz EU. Projekt je koordinirala University of Macedonia iz Grčije, financiran pa je bil iz programa TEMPUS Joint projects.

HEAG – Higher Education Accessibility Guide
(2009 – 2010)
Projekt HEAG je koordinirala Evropska agencija za razvoj izobraževanja za ljudi s posebnimi potrebami. V okviru projekta so strokovnjaki iz vsake države članice EU razvili, posodobili in razširili spletno bazo Vodnik o dostopnosti visokega šolstva (HEAG – Higher Education Accessibility Guide). Baza je vsebovala informacije za študente, ki so želeli na študij v tujino. Projekt je bil financiran iz EU Lifelong Learning Programme.

Pri projektu Heag je nastal tudi vodič za študente z informacijami o dostopnosti študija
Pri projektu Heag je nastal tudi vodič za študente z informacijami o dostopnosti študija

LINK: Learning Inclusiveliy – Network + Know-how
(2008 – 2011)
Projekt financiran iz programa EU Lifelong Learning Programme. V okviru projekta je nastala mednarodna mreža Link, ki deluje in je aktivna še danes. Naše društvo je eden od petih ustanoviteljev te mreže, ki danes združuje številne organizacije, institucije in posameznike iz celega sveta, največ pa iz Evrope, ki si prizadevajo za vključujoče visokošolstvo. Preko Link mreže si izmenjujemo dobre prakse, organiziramo pa tudi mednarodne konference o različnih tematikah iz področja visokega šolstva in posebnih potreb.

Razvojno partnerstvo Enakovreden študij
(2004 – 2007)
Koordinator projekta je bila Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. V okviru projekta smo pripravili številne publikacije o dostopnosti študija in dobrih praks na tem področju. Nekatere aktivnosti smo izvajali tudi na mednarodni ravni s partnerji iz Poljske in Nemčije. Projekt je bil delno financiran iz programa pobude EU Skupnosti Equal in delno iz proračuna Republike Slovenije.

Prva stran enega od priročnikov, ki so nastali v projektu Razvojno partnerstvo Enakovreden študij
V projektu smo pripravili številne priročnike

Co-Guide
(2003 – 2005)
Projekt na temo zaposlovanja invalidov, financiran v okviru programa Leonardo da Vinci. Skupaj z organizacijami iz Irske, Italije, Nemčije in Španije smo raziskovali zaposljivost invalidov na prostem trgu dela. V okviru projekta smo razvili orodja in priporočila za delodajalce o zaposlovanju invalidov in izobraževali same invalide o veščinah iskanja zaposlitve ter kako prepoznajo svoje vrline, cilje in morebitne omejitve.