Študirati ali ne?

Društvo študentov invalidov Slovenije smo ustanovili študenti z različnimi posebnimi potrebami leta 1996, saj smo se zaradi nedostopnosti študija in samih fakultet soočali s številnimi težavami. Tudi danes še ni vse zgledno urejeno, ampak poznavanje potreb študentov s posebnimi potrebami, je veliko večje kot pred leti.

Slabovidna študenta čisto od blizu bere zapiske

Študij zahteva resno delo in včasih tudi odpovedovanje, vendar prinese veliko novega znanja in novih izkušenj, prijateljstva za vse življenje in boljše možnosti za zaposlitev. Za boljšo in kvalitetnejšo študijsko izkušnjo smo vam na voljo tudi na Društvu študentov invalidov Slovenije.

Pri izbiri študija naj vam bodo vodilo besede Aristotla:

TAM, KJER SE KRIŽAJO POTREBE SVETA IN TVOJI TALENTI, TAM JE MESTO TVOJEGA POKLICA.

Kdo je študent s posebnimi potrebami

Študent s posebnimi potrebami je študent, ki je pridobil poseben status zaradi posebnih potreb, ki mu preprečujejo, da bi učinkovito sodeloval v študijskem procesu in opravljal svoje študijske obveznosti. Na podlagi pridobljenega statusa ste upravičeni do določenih prilagoditev pri študiju.

V skladu z Zakonom o visokem šolstvu so študenti s posebnimi potrebami:

 • slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni študenti,
 • študenti z govorno jezikovnimi motnjami,
 • študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • gibalno ovirani študenti,
 • dolgotrajno bolni študenti,
 • študenti z motnjami avtističnega spektra ter
 • študenti s psihosocialnimi težavami.

Kako pridobite status študenta s posebnimi potrebami

Status pridobite na podlagi vloge, ki jo vložite v referatu fakultete, na katero ste vpisani. Vlogi morate priložiti ustrezna dokazila, ki jih določajo posamezni pravilniki Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem. Vloge so del pravilnikov univerz, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem pa imata vlogi tudi ločeno na spletu. Povezavi do vlog: UM in UPrim.

Prazen list s pisalom položenim nanj

Na Univerzi v Novi Gorici pridobite status študenta s posebnimi potrebami na podlagi individualne prošnje, ki jo oddate v tajništvu fakultete.

Prošnji priložite eno od navedenih listin:

 • Odločbo o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Strokovno mnenje Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
 • Odločbo Centra za socialno delo, izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov
 • Odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Zdravniško potrdilo zdravnika specialista.

O dodelitvi statusa vas fakultete vseh univerz pisno obvestijo.

Samostojni visokošolski zavodi

Glede pridobitve statusa študenta s posebnimi potrebami in možnih prilagoditev pri študiju se pozanimajte v Referatu za študentske zadeve, saj se postopki in prilagoditve med zavodi nekoliko razlikujejo.

Višje šole

Glede pridobitve statusa študenta s posebnimi potrebami in možnih prilagoditev pri študiju se pozanimajte v referatu pristojnem za študente, saj se postopki in prilagoditve med posameznimi višjimi šolami nekoliko razlikujejo.

Za pomoč pri pripravi in oddaji vloge za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami lahko kontaktirate Miha Kosija (Ljubljana) na miha@dsis-drustvo.si ali na 01 565 33 52 oziroma Natašo Mauko Zimšek (Maribor) na natasa@dsis-drustvo.si ali na 0590 432 45.

Kdo so študenti s posebnim statusom

Posebni status lahko pridobijo študenti, ki zaradi določene osebne okoliščine npr. vrhunski športnik, vrhunski umetnik, starš itd. potrebujejo določene prilagoditve pri študiju, saj drugače ne bi mogli uspešno opravljati svojih obveznosti in dokončati študija.

Drevo, ki ima namesto listov pisane dlani različnih oblik

Status dolgotrajno bolnega študenta ali status študenta s posebnimi potrebami

Status dolgotrajno bolnega študenta lahko pridobite, če imate kronično bolezen ali bolezen, ki bo predvidoma trajala še najmanj tri mesece in bo vplivala na vaše opravljanje študijskih obveznosti.

Če imate trajne težave, je priporočljivo, da si uredite status študenta s posebnimi potrebami.

Na Univerzi v Mariboru imajo v Pravilniku o študentih s posebnim statusom na UM ločen status dolgotrajno bolnega študenta in študenta invalida oz. študenta s posebnimi potrebami. Na podlagi statusa dolgotrajno bolnega ste upravičeni le do zmanjšane obvezne prisotnosti in upravičene odstotnosti, do naknadnega opravljanja vaj, sprotnega preverjanja znaja ipd., do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov ter do ponavljanja letnika, izjemnega napredovanja v višji letnik in podaljšanja absolventskega staža do enega leta. Na podlagi statusa študenta s posebnimi potrebami pa ste poleg vseh teh prilagoditev upravičeni tudi do prilagoditev, ki vam omogočajo enakopraven dostop do informacij in komunikacij ter posebnih prilagoditev prilagojenih vašim potrebam pri predavanjih, vajah in ostalih oblikah študijskega procesa.