Prijava za vpis na študij poteka preko e-prijave na portalu eVŠ. Rok za prijavo je navadno v sredini meseca marca.

V prijavi lahko označite, da prosite za poseben status in prošnjo skupaj z dokazili oddate skupaj z elektronsko prijavo tako, da prošnjo in dokazila skenirate in elektronske dokumente kot priloge naložite k prijavi ali pa natisnete in pošljete priporočeno po pošti.

Portal eVŠ o vpisu
(foto: gess.si)

Poseben status se lahko dodeli kandidatu, ki individualni prošnji priloži listine, ki dokazujejo, da so:

 • slepi in slabovidni kandidati/-ke oziroma kandidati/-ke z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni kandidati/-ke,
 • kandidati/-ke z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • kandidati/-ke s primanjkljajem na posameznih področjih
  učenja,
 • gibalno ovirani kandidati/-ke,
 • dolgotrajno bolni kandidati/-ke,
 • kandidati/-ke z motnjami avtističnega spektra,
 • kandidati/-ke s psihosocialnimi težavami.

Posebne potrebe se upoštevajo, če so nastale do zaključka srednje šole.

Primeri listin, ki se upoštevajo kot dokazilo o posebnih potrebah so sledeče:

 • Odločba o usmeritvi pristojne enote Zavoda RS za šolstvo,
 • Strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
 • Odločba Centra za socialno delo,
 • Izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov,
 • Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 • zdravniško potrdilo zdravnika specialista.

Prošnja za poseben status, ki se odda v prvem prijavnem roku, se upošteva tudi ob vseh naslednjih prijavnih rokih. Prošnje oddane v drugem prijavnem roku se upoštevajo v drugem in tretjem prijavnem roku. Oddaja prošnje za poseben status v tretjem prijavnem roku ni možna.

Vsi, ki ste zaprosili za poseben status, v roku enega meseca po pošti prejmete Odločbo komisije.

Status kandidata s posebnimi potrebami se dodeli le za čas prijavno-sprejemnega postopka.

Po vpisu na študijski program je potrebno na svoji fakulteti oddati vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami. Podrobneje o tem lahko preberete na povezavi Status študenta s posebnimi potrebami.

Posebni status in izbirni postopek

Tudi kandidati s posebnim statusom gredo najprej skozi redni izbirni postopek. V kolikor dosežejo potrebno število točk za sprejem v enega od treh v prijavi navedenih študijskih smeri, so v ta program tudi sprejeti.

V kolikor pa se kandidati s posebnim statusom v rednem izbirnem postopku niso uvrstili na nobenega od treh navedenih študijskih smeri, se na seznam naknadno sprejetih uvrstijo, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program in dosežejo najmanj 90% minimalnih točk, potrebnih za uvrstitev.