Pravico do tolmača za slovenski znakovni jezik gluha oseba pridobi tako, da na Centu za socialno delo vloži prošnjo za pridobitev pravice do tolmača. Obrazci so na voljo na Centrih za socialno delo ali na regionalnih društvih gluhih in naglušnih. Strokovna komisija, ki deluje na Centru za socialno delo povabi prosilca na razgovor, kjer se preveri njegovo poznavanje znakovnega jezika. Na podlagi priložene dokumentacije in opravljenega razgovora strokovna komisija izda odločbo. Na podlagi odločbe prejme gluha oseba izkaznico (identifikacijska kartica, s katero gluha oseba dokazuje pravico do uporabe slovenskega znakovnega jezika) in pripadajoče število vavčerjev.

Črke DŠIS prikazane v slovenskem znakovnem jeziku

Po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika imajo gluhi in naglušni študentje pravico do dodatnih ur tolmača znakovnega jezika zaradi dodatnih potreb, povezanih z izobraževanjem; tako imajo namesto 30 ur pravico do 100 ur tolmačenja letno.

Teh 100 ur je namenjenih za študentovo osebno uporabo, ki se nanaša na njegov študij (npr. skupinsko delo z drugimi študenti za pripravo seminarske naloge, izvajanje raziskave za seminarsko nalogo, itd.), niso pa namenjene za obiskovanje vaj in predavanj.

Isti zakon namreč v 11. in 12. členu opredeljuje tudi pravico do tolmača znakovnega jezika oz. drugega ustreznega načina sporazumevanja v javnih službah in tudi v vseh drugih življenjskih situacijah, v katerih gluhota pomeni oviro pri zadovoljevanju potreb. Na podlagi teh določb bi morale vse tiste fakultete, ki so javni zavodi oz. so pridobile koncesijo, za gluhe študente, na njihovo prošnjo, zagotoviti tolmača znakovnega jezika oz. drug ustrezen način sporazumevanja na vajah in predavanjih in drugih obveznih oblikah opravljanja študijskih obveznosti.

Zaradi zelo visokih stroškov se izvajanje te pravice zapleta. Leta 2011 je zato ministrstvo pristojno za visoko šolstvo, na vse javne in koncesionirane visokošolske zavode poslalo dopis, da morajo zagotoviti tolmačenje na prošnjo gluhega študenta, sredstva pa naj zagotovijo znotraj sredstev za študijsko dejavnost.

Če želite uveljavljati pravico do prisotnosti tolmača za slovenski znakovni jezik na predavanjih in vajah ter obiskujete javno ali koncesionirano fakulteto oz. visokošolski zavod, naslovite prošnjo na vašo fakulteto. V njej napišite, da ste gluha oseba, ki ima pravico do uporabe slovenskega znakovnega jezika ter pri katerih predavanjih/vajah in v kakšnem obsegu bi potrebovali prisotnost tolmača. Prošnji priložite kopijo odločbe in izkaznice. V primeru, da fakulteta zavrne vašo prošnjo, se lahko po pomoč obrnete na naše društvo, Društvo študentov invalidov Slovenije, Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik ali Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. Prav tako smo na našem društvu na voljo za pomoč pri pisanju prošnje na info@dsis-drustvo.si.

Pravilniki Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem omogočajo študentom s statusom študenta s posebnimi potrebami prisotnost tolmača za znakovni jezik na predavanjih in vajah ter pri opravljanju izpita.