Uveljavljanje neizplačanega dodatka za invalidnost in neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo

14. marec, 2022

Poleti 2021 in konec leta 2021 sta bila sprejeta Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost in Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo po katerih lahko za nazaj uveljavaljate pravico do dodatka za invalidnost in pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, če izpolnjujete pogoje.

Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo zagotavlja izplačilo dodatka za nazaj osebam, ki do te pravice niso bile upraivčene, ker so prejemale (oziroma so starši prejemali) dodatek za nego otroka po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Gre za slepe osebe, ki so bile zdravstveno zavarovane po drugem zavarovancu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali po upokojencu. Izpolnjevati morate naslednje pogoje:

  • da ste kadarkoli med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2016 v skladu z ZPIZ-1 in ZPIZ-2 izpolnjevali pogoje za pridobitev pravice do dodatka za pomoč in postrežbo, vendar ga niste prejemali, ker je eden od vaših staršev ali druga oseba prejemala dodatek za nego otroka v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.

Za vsak mesec, ko ste izpolnjevali pogoje, vam pripada znesek dodatka v višini 300 evrov, ne pripadajo pa vam zamudne obresti.

Za uveljavljanje dodatka morate na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) vožiti vlogo. Vlogo lahko vložite do 7. 8. 2022, vendar storite to čimprej.

Z Zakonom o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost pa se popravlja neenotna praksa Centrov za socialno delo, ki po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih niso enotno priznavali pravice do nadomestila za invalidnost v času šolanja med 18. in 26. letom, saj nekaterim zaradi rednega šolanja pravice niso priznali.

Do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost so upravičene zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno prizadete osebe, ki se niso mogle usposobiti za samostojno življenje in delo in pri katerih je bilo ugotovljeno, da je prizadetost nastala v otroški oziroma mladostni dobi do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma v času rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti, in so kadarkoli v času njihovega rednega šolanja med dopolnjenim 18. in 26. letom starosti, vendar največ do 31. decembra 2018 (t.i. upravičeno obdobje), izpolnjevale pogoje za pridobitev pravice do nadomestila za invalidnost in:

  • je v upravičenem obdobju vložila vlogo za nadomestilo za invalidnost, vendar ji pravica ni bila priznana iz razloga, ker se še redno šola, ali
  • v upravičenem obdobju ni vložila vloge za nadomestilo za invalidnost,

pravico do nadomestila za invalidnost pa je pridobila po zaključku rednega šolanja.

Za vsak mesec, ko ste izpolnjevali pogoje, vam pripada znesek dodatka v višini 382,32 evrov, ne pripadajo pa vam zamudne obresti.

O vlogi odloča krajevno pristojni Center za socialno delo, vlogo lahko vložite do 8. 7. 2022, vendar storite to čimprej.

Prilagamo še povezavi do Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo in Zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost.