Finančne pomoči

Otroški dodatek

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, kadar dohodek na družinskega člana ne presega 99% povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu oz. v predpreteklem koledarskem letu, če se otroški dodatek uveljavlja v mesecu januarju, februarju ali marcu.
Pravica se uveljavlja na Centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na otrokovo stalno prebivališče. Če uveljavlja pravico do otroškega dodatka otrok sam, ki je starejši od 18. let, je pristojen Center za socialno delo po njegovem stalnem prebivališču.

Pravica se lahko uveljavlja kadar koli do dopolnjenega 18. leta starosti otroka, za otroke, starejše od 18 let, pa le, če se šolajo, dokler imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdalj do dopolnjenega 26. leta starosti. Izjemoma se za otroka šteje tudi oseba po 26. letu starosti, če traja njeno šolanje na visoki stopnji pet ali šest let ali če oseba zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali služenja vojaškega roka med šolanjem ni končala šolanja v predpisanem roku.

Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo enega leta. Vsako leto je torej potrebno vložiti novo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka, in sicer v mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka. Če ste že upravičeni do otroškega dodatka, morate biti zelo pozorni na datum poteka pravice, da pravočasno vložite novo vlogo - to pomeni še pred iztekom stare pravice, da ne pride do ukinitve pravice do otroškega dodatka. Po 18. letu starosti otroka mora vlagatelj ob vsakem uveljavljanju pravice do otroškega dodatka obvezno predložiti tudi potrdilo o šolanju.

Dodatek za nego otroka

Dodatek za nego otroka je namenjen kritju povečanih stroškov, ki nastanejo v primeru hude bolezni ali motnje v telesnem razvoju. Mnenje o zdravstvenem stanju mora izdati izvedenska komisija pri Zavodu za zdravstveno varstvo. Dodatek otroku oz. študentu pripada za čas, ki ga predlaga izvedenska komisija, oziroma dokler traja redno šolanje, vendar ne dlje kot do 26. leta. V izjemnih primerih se lahko prejemanje dodatka za nego otroka tudi podaljša.
Vloge se oddajo na Centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na otrokovo stalno prebivališče.

Dodatek za tujo pomoč in postrežbo

Dodatek za pomoč in postrežbo je mesečni denarni prejemek, namenjen poplačilu dela stroškov, ki jih ima upravičenec, ker zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujno in stalno potrebuje tujo nego in pomoč. Pravica do dajatve je pogojena z določenim statusom osebe in predhodnim mnenjem izvedenca Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da je tej osebi za opravljanje osnovnih življenjskih potreb neogibno potrebna stalna pomoč in postrežba drugega, ali da gre za osebo, ki ji ta pravica po zakonu pripada zaradi določenih zdravstvenih okoliščin.
Študentom invalidom, razen slepim, dodatek za tujo pomoč in postrežbo ne pripada. Invalidni osebi ta dodatek pripada šele takrat, ko se zaposli.

Pravico do dodatka za tujo pomoč in postrežbo pa imajo slepe osebe (tudi študentje), ki so zdravstveno zavarovani po drugem zavarovancu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma po upokojencu.

Oseba se smatra za slepo v naslednjih primerih:

  • vidna ostrina manj od 0,05 (prsti na 3 m) do 0,02 (prsti na 1,5 m) ali zoženost vidnega polja na 5-10 stopinj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida
  • vidna ostrina manj od 0,02 (prsti 1,5 m) do zaznavanja svetlobe ali zoženost vidnega polja do 5 stopinj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida
  • vidna ostrina 0 (amaurosis) – dojem svetlobe negativen

Podrobnejše informacije o postopku za uveljavljanje pravice so na voljo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Pojdi nazaj