Štipendije

Štipendije so kot dopolnilni prejemek namenjene kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem. Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/2007, 63/2007-popr., 40/09) v 5. členu določa, da se v Republiki Sloveniji podeljujejo naslednje štipendije:

 

- državne

- kadrovske

- Zoisove

 

Pomembno: Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev študenti niste več upravičeni do otroškega dodatka, saj se po novem ta prejema le do 18. leta starosti.

 

Državne štipendije

 

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev roka (ali javnega poziva) za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni več.  Zakon določa, da državna štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo odloča ponovno za vsako novo šolsko/študijsko leto posebej. Polnoletni dijaki naj tako vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo, ob izpolnjevanju pogojev, upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom. Študentje naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo najkasneje v mesecu septembru, da bodo, ob izpolnjevanju pogojev, upravičeni do državne štipendije s 1. Oktobrom.

 

Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev. Hkrati pa je njen namen vzbuditi odgovornost upravičencev za šolanje in študij ter skrajšati dobo študija. Je dopolnilni prejemek, namenjen za kritje stroškov, ki nastanejo z izobraževalnim procesom.

 

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki:

 

- so starejši od 18 let,

- so državljani Republike Slovenije,

- izpolnjujejo druge pogoje po 9. členu Zakona o štipendiranju,

- njihov povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64 % neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju (do šolskega leta 2013/2014 je cenzus 53 % neto poprečne plače na družinskega člana).

 

Državno štipendijo za izobraževanje v tujini lahko dobi državljan Republike Slovenije, če se v tujini izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu s predpisi države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe.

 

Osnovni znesek državne štipendije brez dodatkov se določi glede na uvrstitev v dohodkovne razrede: 

 

Dodatki k višini državne štipendije

 

K osnovni višini državne štipendije lahko upravičenec pridobi naslednje dodatke:

 

1. dodatek za vrsto in področje izobraževanja: 30,31 evrov

dodatek se dodeli za vrsto in področja izobraževanja, ki jih glede na potrebe trga dela enkrat letno določi minister v Seznamu vrst in področij izobraževanja; dodatek pripada štipendistu do zaključka izobraževalnega programa, za katerega ga je prejel

 

 2. dodatek za učni ali študijski uspeh:

-20,56 evrov (za dijake s povprečno oceno 4,1 ali več in študente s povprečno oceno 8,5 ali več) ali

-37,90 evrov (za dijake s povprečno oceno 4,5 ali več in študente s povprečno oceno 9,0 ali več);

dodatek štipendistu ne pripada v prvem letniku izobraževanja, razen če gre za nadaljevanje izobraževanja za pridobitev višje stopnje izobrazbe.

 3. dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča:

dodatek za bivanje zunaj stalnega prebivališča: 85,53 evrov ali

 4. dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 50,89 evrov.

 

 

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

 

Zoisovo štipendijo lahko v skladu s 24. členom Zakona o štipendiranju pridobi dijak ali študent, ki izpolnjuje splošne pogoje (9. člen) in:

 

- ima v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,5 ali več ter je bil v skladu s Konceptom: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli identificiran kot nadarjen učenec, ali

- ima v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,1 ali več ter je bil v skladu s Konceptom vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju identificiran kot nadarjen dijak,

ali

- je maturant z izjemnim splošnim uspehom – zlati maturant, ali

- ima v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,5 ali več ali je glede na povprečno oceno uvrščen med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji, ali

- je dosegel izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja ne glede na letnik šolanja.

Višina

Na podlagi 25. člena Zakona o štipendiranju in sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011 (Uradni list RS, št. 57/2011) Zoisova štipendija brez dodatkov znaša:

 

66,05 EUR za dijaka in

101,78 EUR za študenta.

 

Če se štipendist izobražuje v tujini, znaša Zoisova štipendija brez dodatkov (na podlagi zgornjega sklepa):

- 132,10 EUR za dijaka in

- 203,56 EUR za študenta.

 

K Zoisovi štipendiji se dodelijo naslednji dodatki (z višinami na podlagi zgornjega sklepa):

 

- dodatek za vrsto in področje izobraževanja, ki jih glede na potrebe trga dela določi minister, pristojen za delo: 30,31 EUR

- dodatek za učni oziroma študijski uspeh:

- dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča:

za bivanje: 85,53 EUR

- dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 50,89 EUR (upravičenost se ugotavlja na podlagi odločbe ali strokovnega mnenja o usmeritvi v skladu s predpisi, ki urejajo področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, oziroma na podlagi odločbe o priznanju dodatka za nego otroka v skladu s predpisi, ki urejajo področje starševskega varstva in družinskih prejemkov, ali na podlagi odločbe o invalidnosti oziroma sklepa o telesnih okvarah pristojnega organa po predpisih, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja).

Pri ugotavljanju dohodka se upoštevajo podatki iz dokončne odločbe o odmeri dohodnine, uradnih evidenc centrov za socialno delo ter drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki vodijo uradne evidence o izplačanih dohodkih oziroma pravicah iz javnih sredstev, in iz drugih dokazov v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

 

 

Trajanje prejemanja štipendijŠtipendist lahko prejema Zoisovo štipendijo eno leto za posamezni letnik na isti stopnji izobraževanja.

Obveznosti štipendista

Štipendist je dolžan štipenditorju v 8 dneh od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od takrat, ko je zanjo izvedel, sporočiti vsako tako spremembo.

Pristojni organ za podeljevanje Zoisovih štipendijKandidati za pridobitev Zoisove štipendije vloge (skupaj z  ustrezno dokumentacijo) oddajajo pri Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v skladu z javnim pozivom.

 

 

Finančne pomoči

Dodatek za nego otroka

Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva takega otroka. Pravica se uveljavlja na podlagi mnenja zdravniške komisije. Za dodatne informacije o tej pravici se obrnite na Center za socialno delo.

Dodatek za pomoč in postrežbo

Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo slepe osebe, ki so zdravstveno zavarovane po drugem zavarovancu zavoda oz. po upokojencu. Do dodatka ste upravičeni, če vam  je za osnovne življenjske potrebe neogibna stalna pomoč in postrežba drugega. Za dodatne informacije o tej pravici se obrnite na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

Nadomestilo za invalidnost in dodatek za tujo nego in pomoč po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb

 

Tisti, ki ste pridobili status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ste pridobili pravico do nadomestila za invalidnost in pravico do dodatka, če potrebujete za osnovne življenjske potrebe neogibno stalno pomoč in postrežbo drugega. Podrobnosti si lahko preberete na povezavi http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/nadomestilo_za_invalidnost/ ali se obrnete na Center za socialno delo.

Beri naprej ...