Status študenta s posebnimi potrebami / invalida

Kdo je študent s posebnimi potrebami in kdo študent invalid? V bistvu gre za enak pojem. Po uveljavitvi termina učenec oz. dijak s posebnimi potrebami na področju osnovnega in srednjega šolstva, se je ta termin uveljavil tudi v visokem šolstvu. Vendar je visoko šolstvo v ta termin vključilo še študente športnike, kulturnike, študente starše in socialno šibke študente. Ker imajo invalidi drugačne potrebe od ostalih kategorij, se skuša uveljaviti termin študent invalid. Večina predpisov na področju visokega šolstva še vedno uporablja termin študent s posebnimi potrebami.
Status študenta invalida zakonsko ni določen, vendar je opredeljen v statutih posameznih univerz.

Po 238. členu Statuta Univerze v Ljubljani in 168. členu Statuta Univerze na Primorskem lahko status študenta invalida pridobi študent, ki priloži Odločbo o usmeritvi, Strokovno mnenje ali Mnenje invalidske komisije. Status študenta invalida opredeljujejo tudi pravilniki večine fakultet. O podrobnostih naj se študent pozanima na svoji fakulteti.
211. člen Statuta Univerze v Mariboru opredeljuje kdo so študenti invalidi. Kot študent invalid se šteje študent, ki se zaradi dolgotrajnih fizičnih, mentalnih, intelektualnih ali senzornih okvar, v nasprotju z ostalimi študenti, srečuje z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo njegovo polno in učinkovito vključevanje in sodelovanje v izobraževalnih procesih. Obenem določa tudi, da se pridobitev statusa študenta invalida podrobneje ureja s splošnim aktom univerze, ki ga sprejme Senat univerze po predhodnem soglasju študentskega sveta univerze. To je Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov UM, ki v 4. členu določa, da študent dobi status študenta invalida, z individualno prošnjo, ki jo naslovi na Komisijo za študijske zadeve na fakulteti in priloži še eno od naslednjih listin:

  • Odločbo o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,
  • Strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
  • Odločbo Centra za socialno delo,
  • Izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov,
  • Odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

DOBRO JE VEDETI

Ne zamenjujte statusa kandidata s posebnimi potrebami, ki ga je dijak pridobili med vpisnim postopkom, in statusa študenta s posebnimi potrebami/invalida. Če je dijak pridobil status kandidata s posebnimi potrebami, mu to ne zagotavlja avtomatično statusa študenta s posebnimi potrebami oz. statusa študenta invalida. Ta status je potrebno po vpisu na fakulteto ponovno pridobiti.

Izraza študent s posebnimi potrebami in študent invalid oba pomenita enako. Na DŠIS si prizadevamo, da bi obveljal izraz študent invalid, razlog pa je ta, da v kategorijo študentov s posebnimi potrebami poleg invalidov spadajo še študenti športniki, kulturniki, starši in tisti s šibkim socialno ekonomskim statusom, zato je težje definirati do kakšnih prilagoditev so upravičene določene skupine študentov znotraj te kategorije.

Pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami / invalida

Postopek pridobitve statusa študenta s posebnimi potrebami na Univerzi v Ljubljani (UL)

Univerza v Ljubljani je leta 2014 sprejela Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami, na katerega smo dolgo čakali in ki je (vsaj normativno) poenotil položaj študentov s posebnimi potrebami.

Pravilnik med drugim opredeljuje status študenta s posebnimi potrebami ter določa postopek pridobitve in dokazila, ki jih je potrebno priložiti.

Status študenta s posebnimi potrebami lahko na predpisanem obrazcu, ki se odda na članici univerze (fakultete) pridobi študent na prvi, drugi ali tretji stopnji študijskega programa. Pri tem velja opozoriti, da je status študenta s posebnimi potrebami povsem ločen od statusa kandidata s posebnimi potrebami, ki velja zgolj v prijavno-sprejemnem postopku.

Praviloma študent vloži vlogo ob vpisu v prvi letnik študijskega programa za celotno obdobje študija, razen če gre za težavo, nastalo med letom, ali težavo, ki terja prilagoditve v omejenem časovnem obdobju.

V vlogi mora študent opredeliti, katere težave ima in katere prilagoditve naj bi, zaradi svojih težav oziroma posebnih potreb, imel pri izvajanju študijskih programov. 

Vlogi mora študent priložiti dokazila o težavah oziroma ovirah, zlasti izvide zdravstvene oz. druge ustanove (bolnišnice, rehabilitacijski centri; svetovalni centri) o kronični ali dalj časa trajajoči bolezni, okvari oziroma motnji, primanjkljaju, odločbo o statusu invalida, mnenja invalidske komisije, oziroma komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov oziroma mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem zdravju oziroma odločbo o statusu otroka s posebnimi potrebami (odločba o usmeritvi oziroma razvrstitvi).

V vlogi pa študent navede tudi prilagoditve, ki jih pri študiju potrebuje.