Status študenta s posebnimi potrebami / invalida

Kdo je študent s posebnimi potrebami in kdo študent invalid? V bistvu gre za enak pojem. Po uveljavitvi termina učenec oz. dijak s posebnimi potrebami na področju osnovnega in srednjega šolstva, se je ta termin uveljavil tudi v visokem šolstvu. Vendar je visoko šolstvo v ta termin vključilo še študente športnike, kulturnike, študente starše in socialno šibke študente. Ker imajo invalidi drugačne potrebe od ostalih kategorij, se skuša uveljaviti termin študent invalid. Večina predpisov na področju visokega šolstva še vedno uporablja termin študent s posebnimi potrebami.
Status študenta invalida zakonsko ni določen, vendar je opredeljen v statutih posameznih univerz.

Po 238. členu Statuta Univerze v Ljubljani in 168. členu Statuta Univerze na Primorskem lahko status študenta invalida pridobi študent, ki priloži Odločbo o usmeritvi, Strokovno mnenje ali Mnenje invalidske komisije. Status študenta invalida opredeljujejo tudi pravilniki večine fakultet. O podrobnostih naj se študent pozanima na svoji fakulteti.
211. člen Statuta Univerze v Mariboru opredeljuje kdo so študenti invalidi. Kot študent invalid se šteje študent, ki se zaradi dolgotrajnih fizičnih, mentalnih, intelektualnih ali senzornih okvar, v nasprotju z ostalimi študenti, srečuje z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo njegovo polno in učinkovito vključevanje in sodelovanje v izobraževalnih procesih. Obenem določa tudi, da se pridobitev statusa študenta invalida podrobneje ureja s splošnim aktom univerze, ki ga sprejme Senat univerze po predhodnem soglasju študentskega sveta univerze. To je Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov UM, ki v 4. členu določa, da študent dobi status študenta invalida, z individualno prošnjo, ki jo naslovi na Komisijo za študijske zadeve na fakulteti in priloži še eno od naslednjih listin:

  • Odločbo o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,
  • Strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
  • Odločbo Centra za socialno delo,
  • Izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov,
  • Odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

DOBRO JE VEDETI

Ne zamenjujte statusa kandidata s posebnimi potrebami, ki ga je dijak pridobili med vpisnim postopkom, in statusa študenta s posebnimi potrebami/invalida. Če je dijak pridobil status kandidata s posebnimi potrebami, mu to ne zagotavlja avtomatično statusa študenta s posebnimi potrebami oz. statusa študenta invalida. Ta status je potrebno po vpisu na fakulteto ponovno pridobiti.

Izraza študent s posebnimi potrebami in študent invalid oba pomenita enako. Na DŠIS si prizadevamo, da bi obveljal izraz študent invalid, razlog pa je ta, da v kategorijo študentov s posebnimi potrebami poleg invalidov spadajo še študenti športniki, kulturniki, starši in tisti s šibkim socialno ekonomskim statusom, zato je težje definirati do kakšnih prilagoditev so upravičene določene skupine študentov znotraj te kategorije.

Pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami / invalida

Vsem študentom priporočamo, da takoj po vpisu na fakulteto na Referat za študentske zadeve oddajo prošnjo, v kateri obrazložijo svojo bolezen ali invalidnost, okoliščine, ki se pojavijo zaradi tega, posebne prilagoditve, ki jih zaradi tega potrebujejo in načine dela ter rešitve, ki jih sami predvidevajo.

K tej prošnji priložijo dokumentacijo, ki jo imajo:

  • zdravniško dokumentacijo,
  • Odločbo o razvrščanju Centra za socialno delo,
  • Odločbo o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo,
  • Strokovno mnenje Zavoda RS za šolstvo,
  • Mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Status študenta s posebnimi potrebami/invalida se lahko vpiše v Indeks. Tako lahko ob dogovorih s profesorji za prilagoditve, študenti to tudi pokažejo. Na mariborskih fakultetah pa se status po novem vpisuje v elektronsko bazo podatkov AIPS. Na podlagi podatka na listi prijavljenih, nato profesor pripravi dogovorjene prilagoditve in študentu ni potrebno posebej obveščat profesorja, da se prijavlja na izpit in potrebuje prilagoditve.

Za pomoč pri pisanju prošenj se lahko študenti obrnejo na strokovno službo DŠIS na info@dsis-drustvo.si
O prošnji za dodelitev statusa odloča Komisija za študijske zadeve posamezne fakultete. Glede na posebne potrebe študenta in v dogovoru s študentom komisija določi pogoje in prilagoditve za opravljanje izpitov in študijskih obveznosti študenta. Študentska pisarna oz. referat skrbi za obveščenost izvajalcev predmetov o vpisanih študentih, ki imajo v skladu s sklepom komisije za študijske zadeve priznan status študenta s posebnimi potrebami/invalida, in o prilagoditvah in posebnih pogojih, ki so jim priznani.