Prijava za vpis

Za študente s posebnimi potrebami/invalide velja, da se lahko vpišejo v študijske programe, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis, to je opravljena splošna ali poklicna matura ali zaključni izpit, kar je navedeno v vsakoletnem razpisu za vpis v prvi letnik za posamezne višje šole, visokošolske zavode in fakultete. Kandidati s posebnimi potrebami morajo doseči vsaj 85% točk za vpis na posamezen program. V razpisu univerze in samostojni visokošolski zavodi navedejo, kaj se zahteva za vpis na določeno fakulteto ali visoko šolo.

Pridobitev statusa kandidata s posebnimi potrebami pri prijavi za vpis

Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami z individualno prošnjo. Priložiti morajo ustrezna dokazila, in sicer:

  • Odločbo Centra za socialno delo,
  • Izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov,
  • Odločbo o usmeritvi pristojne enote Zavoda RS za šolstvo,
  • Strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
  • Odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
  • zdravniško potrdilo zdravnika specialista.
Vsi dokumenti morajo biti ob času prijave veljavni. V individualni prošnji sami obrazložijo posebne potrebe in interes za izbran študijski program. Za pomoč pri pisanju prošenj se lahko dijaki obrnetjo na strokovno službo DŠIS na info@dsis-drustvo.si

Prošnjo oddajo skupaj s Prvo prijavo za vpis oziroma najkasneje do objavljenega razpisnega roka. Kasneje pa le izjemoma, če je do opravičljivih razlogov za dodelitev statusa prišlo po navedenem roku.

O dodelitvi statusa odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda in o dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami pisno obvesti kandidata.

Dijaki, ki jim je potekla Odločba o usmeritvi, lahko pridobijo Strokovno mnenje, ki jim služi kot dokazilo o posebnih potrebah. To lahko pridobijo tudi, ko jim status dijaka že poteče. Ker pa Strokovno mnenje ne vsebuje opisa potrebnih prilagoditev, ponavadi zadostuje že Odločba o usmeritvi, ki je veljala za srednjo šolo, k temu pa priložijo še izvide in mnenja zdravnikov specialistov, ki opišejo stanje in potrebe oziroma potrdijo, da se stanje ni spremenilo. V tem primeru se je o ustreznosti dokumentov prej potrebno posvetovati na Visokošolski prijavno-informacijski službi.