Študenti z avtizmom in aspergerjevim sindromom

Ozadje

Tako avtizem kot sorodni aspergerjev sindrom sta stanji, ki sta prepoznavni šele v zadnjih desetletjih. Obstaja nekaj različnih tez glede vzrokov, diagnoz in podpore. Mnogo ljudi z avtizmom ima poleg tega še kako drugo učno težavo in je zaradi tega verjetnost, da se bodo vpisali na študij še malo manjša. Po drugi strani pa imajo ljudje z aspergerjevim sindromom podobne intelektualne zmožnosti kot ostali ljudje, le da zaradi drugih lastnosti ostaja višje in visoko izobraževanje manj dostopno za njih.

Oboji imajo velike težave z družbenimi stiki ter abstraktnim mišljenjem. Nekatera družbena in kulturno pogojena pravila družbe, ki so večini sami po sebi umevna, njim niso tako jasna in zato so lahko narobe razumljeni. Na primer, ne vedo točno kdaj se ustaviti in narediti pavzo pri pogovoru ali pa pustiti drugega do besede. Običajno ne zaznajo nebesedne komunikacije v tonu ali obnašanju. Jezik jemljejo dobesedno in imajo težave z razumevanjem metafor, abstraktnih idej ali šal.

Težave z abstraktnim razmišljanjem se kažejo tudi v drugih primerih. Običajno se zanašajo na točno določene rutinske vzorce, za katere običajno ne vedo, kako jih spremeniti. Obnašanje je lahko stereotipno in ponavljalno, recimo vedno podobno oblečeni ali želijo sedeti na istem mestu in v kolikor ne morejo jih to razburi.

Vplivi na študij

Ker predstavlja družbeni stik osnovo študijskih let je to lahko zelo hud problem. Vendar je v zadnjih letih v Veliki Britaniji bilo precej primerov dobre prakse na različnih smereh študija in to, zanimivo, največ pri matematiki.

Strategije podpore

Študentom z avtizmom in aspergerjevim sindromom je lahko v veliko pomoč, če imajo podporo v nekomu, ki se je pripravljen resno ukvarjati z navidezno nepomembnim problemom. Na primer, nekdo potrebuje podporo pri administrativnih stvareh, pri odločanju ali pri jasnosti jezika izpitnih vprašanj. Spet v drugim primeru lahko študentu ali študentki pomeni precej večji problem spenjanje izpitnih papirjev, kot pa recimo reševanje kompleksnih nalog na teh papirjih in se v primeru, da nekdo poskrbi za to, izognemo težavam zaradi katerih bi mogoče celo prišlo do negativne ocene pri izpitu.

Strategije učenja

Tako kot vsi invalidni študentje, lahko tudi študenti z avtizmom in aspergerjevim sindromom veliko pridobijo s sodelovanjem z osebjem fakultet. V tem primeru zelo pomaga posebej določena oseba na katero se lahko obrnejo, kadar naletijo na oviro.

Nekaj nasvetov, ki dajejo splošne smernice za predavatelje

  • Izogibajte se abstraktnim razlagam in metaforam. Uporabljajte čim bolj direktne izraze, dobesedne in enopomenske stavke in bodite zelo natančni pri izražanju.
  • V veliko pomoč je, še posebej na začetku, če si po predavanju vzamete nekaj časa in preverite če je bilo predavanje razumljeno.
  • V nekaterih primerih predstavlja delo v skupinah zelo velik problem. Pomislite, če mogoče obstaja kaka alternativa za opravljanje takih obveznosti.
  • Rutina je običajno zelo pomembna. To lahko predstavlja problem v času izpitov in pri terenskih vajah, kjer ni rutine. Pogovorite se o tem in poskrbite da pride do priprav.
  • Če študent pri določenem predmetu želi sedeti vedno na istem mestu, mu to omogočite in ne spreminjajte postavitve sedežev in miz v predavalnici.
  • Tem študentom bo v veliko pomoč, če se lahko v naprej seznanijo s strukturo, potekom in navodili za izpit, da se lahko izognete zapletom in frustracijam.
  • Nekaterim je zelo težko izpolnjevati obrazce ali odgovarjati na vprašanja izbirnega tipa, zato bi bilo primerno razmisliti o drugih načinih preverjanja znanja. pri tem je pomembno, da je jezik vprašanj jasen in enopomenski.

Dodatna pomoč

Organizacije
Društvo za avtizem - DAN
Center društvo za avtizem
Inštitut za avtizem in sorodne motnje

Pojdi nazaj