Izbirni postopek

Izbirni postopek se opravi na podlagi doseženih točk, ki jih je dijak dosegel na splošni ali poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu in pri uspehu zadnjih dveh let šolanja.

Kandidati s posebnimi potrebami se lahko vpišejo na izbran študij, če za vpis izpolnjujejo splošne pogoje (z opravljeno splošno ali poklicno maturo) in če dosežejo vsaj 85% zahtevanih točk za izbran program. Ti dijaki morajo oddati svoje prošnje in ustrezna dokazila pristojni službi univerze ali visokošolskega zavoda ob prijavi za vpis.

Kadar je število prijavljenih kandidatov večje kot je število razpisanih mest, če je torej na študijski smeri omejitev vpisa, se kandidat s posebnimi potrebami uvrsti na seznam naknadno sprejetih v tistega od prijavljenih študijskih programov, za katerega izpolnjuje splošne pogoje za vpis in doseže vsaj 85% zahtevanih točk za vpis.

Dijakov, ki splošnih vpisnih pogojev ne izpolnjujejo, komisija ne obravnava. Izjeme so le dijaki, ki jim je odobreno opravljanje mature ali poklicne mature v jesenskem roku, ter dijaki, ki iz upravičenih razlogov opravljajo preizkuse nadarjenosti v jesenskem roku. Ti kandidati se tudi v drugem ter v tretjem roku lahko obravnavajo enako kot pri prvem roku za vpis.

Po rešitvi prošnje Visokošolska prijavno-informacijska služba obvesti kandidate s posebnim potrebami o vpisu in o izidih vpisnega postopka.