Bivanje

Bivanje v študentskem domu je ena od oblik subvencioniranega bivanja. Poleg tega pod subvencionirano bivanje spada še bivanje v dijaških domovih in bivanje pri zasebniku s subvencijo.

Dijaki in študenti s posebnimi potrebami oz. invalidi imajo prednost pri sprejemu v študentske domove.
Prav tako imajo študenti invalidi možnost uveljavljati pravico do bivanja spremljevalca v študentskem domu. V tem primeru morajo prošnji za sprejem v študentski dom priložiti pisno dokazilo o upravičenosti do spremljevalca. Spremljevalec mora imeti status študenta, ni pa potrebno, da doseže zadostno število točk za sprejem v študentski dom. Spremljevalec plačuje posteljo v študentskem domu v enakem znesku kot vsi ostali študenti (12. člen Pravilnika o subvencioniranem bivanju).

Tudi pri subvencioniranju bivanja se lahko študentu invalidu, po individualni obravnavi prišteje še 100 točk, če predloži dokazila pristojnih organizacij oziroma organov (Center za socialno delo, zdravnik specialist, Invalidska komisija, Zavod za šolstvo) o težkem socialnem in zdravstvenem položaju (najmanj 80% invalid, težji bolnik).

Postopek za uveljavljanje pravice

Prošnjo za sprejem subvencioniranega bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/ od 10. 7. 2012 dalje. Rok za oddajo prošnje je 10. avgust. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, in sicer, če se študent prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prošnjo v eVŠ odda do 10. avgusta. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prošnje poslati elektronsko, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno oddati do 10. avgusta 2012 pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču – oddani obrazec mora biti identičen zadnjemu oddanemu obrazcu v eVŠ, sicer se vloga šteje za nepopolno.

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prošnja, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 10. avgusta 2012 in 2) prošnja, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana, in priporočeno poslana ali osebno oddana pristojni pisarni za študentske domove do 10. avgusta 2012.

Če po 10. avgustu nastanejo izjemne okoliščine (najmanj 80% telesna okvara, najmanj trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez staršev oziroma skrbnikov) lahko študent odda za sprejem Prošnjo za izjemno dodelitev subvencije kadarkoli med študijskim letom preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Arhitekturna prilagojenost za gibalno ovirane študente

S prenovo bloka V. v Rožni dolini so začeli Študentski domovi Univerze v Ljubljani sistematično reševati problem bivanja študentov s posebnimi potrebami. V tem bloku so zagotovljeni dostop v zgradbo in arhitektonsko prirejeni apartmaji v pritličju. Urejeno je tudi parkirišče za študente.

Prilagojeni apartmaji so tudi v študentskem domu na Kardeljevi ploščadi v Bežigradu, na Poljanski v centru in na Litostrojski v Šiški.
Študentski domovi v Ljubljani imajo v upravljanju tudi dve prilagojeni stanovanji na Hacquetovi v Bežigradu. Tu živijo študenti invalidi pod enakimi pogoji kot v študentskih domovih.
Drugi, ki ne potrebujejo posebnih prilagoditev za vsakodnevno življenje, bivajo tudi v drugih študentskih domovih.

V Mariboru so Študentski domovi Univerze v Mariboru z izgradnjo študentskega naselja na Lentu pridobili tudi prilagojene apartmaje za gibalno ovirane študente. Na voljo so tudi parkirna mesta v garažni hiši. En prilagojen dvoposteljni apartma je tudi v naselju na Tyrševi.

Podrobnejše informacije o pogojih za bivanje in o prilagoditvah so na voljo:

Študentski domovi v Ljubljani
Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 242 1000
Faks: (01) 242 1010
Splet: http://www.stud-dom-lj.si
E-pošta: studentski.domovi@siol.net
Sprejemna pisarna
Tel.: (01) 242 1019
Tel.: (01) 242 1021

Študentski domovi Univerze v Mariboru
Pisarna za sprejem
Gosposvetska 53
2000 Maribor
Tel.:02 228 42 00
Splet: http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=222
E-pošta: umsd.info@uni-mb.si

Študentski domovi Univerze na Primorskem
Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija
Tel.: 05 / 611-75-07
Fax: 05 / 611-75-31
E-pošta: info@sd.upr.si